//-->
TürkçeEnglishFranceGermanyRusiaSpain
 /></center>
      
 

      <div class=

HOŞGELDİNİZ

nurlu-dualar

Esmaul Husna ve sirlari

Esmaül Hüsna ve sırları

wine

ALLAH İsm-i azamdan zat ismidir.Bütün esmalar bu ismin birer sıfatıdır. Nefs-i emmarenin ıslahı, kötü sıfatların yanması bu adla mümkün olur. Tarikatta bütün derece ve makamlar bu esmanın bereketiyle elde edilir. Bu mübarek ad bütün esma-yı hüsnayı içinde toplamaktadır. Bütün adlar bu addan türemiş ve bu ada sıfat olmuştur.Ebcetsel sayı değeri:66/4356

RAHİM Ahirette rahmet tecellisiyle her mümini sevindiren demektir. Rahim adını anan kimseler dünya ve ahirette kesintisiz bir şekilde Allahın Rahmetine nail olurlar. Ellerinde olmadan çevredeki insanlara sevgi ve merhamet gösterirler. Rızk bereketine ulaşırlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:258/66564

 

SELAM Yaratılanları günahlarından arındırıp selamete ulaştıran demektir. Bu isim Rical-ı Gayp erenleri grubunda görevli olan üçyüz altmışların zikridir. Bu ad, Yasin süresinin "Selamun kavlen min Rabbin Rahim" ayetiyle çalışılırsa ortaya esrarlı tasarruflar meydana çıkar. Çok hayırlı neticeler alınır. Bu ayet (131,313,432,817) sayılarının herhangi biriyle okunduğunda olağanüstü haller ortaya çıkar. Bu da esmayı yapanın inancı ölçüsünde olur. Selam adı kurtarıcı bir rahmettir. Koruyucu bir zırhtır. Çok azametli bir isimdir. Selam esmasının ebcetsel sayı değeri:131/17161

 

AZİZ İzzet ve şerefte hiçbir şeyde benzeri olmayan hep kadir ve galip olan demektir. Toplum içinde itibarlarını kaybedenler, evde, işyerinde onurlarını yitirmiş olanlar, korku içinde yollarını şaşırıp kalanlar bu adı anmaya devam ederlerse bütün bunlardan kurtulurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:94/8836

 

MÜTEKEBBİR Mutlak büyük ve ulu olan. Büyüklüğü, azametiyle sonsuz olan Allah demektir. Bu esma cinni ve insi düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse, dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinniler bu esmadan çok çekinirler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:662/438244

 

MUSAVVİR Her mahluku ezeli hikmetinin gereği suretlerle yaratan Allah demektir. Bu isme devam eden sanatkarlar ve araştırmacılar oldukça başarılı sonuçlar alırlar. Düşmanlığı dostluğa döndürmek için bu esma oldukça etkilidir. Ebcetsel sayı değeri:336/112896

 

KAHHAR Büyüklüğüyle dilediğini kahreden bitiren Allah demektir. Bu isim adeta büyülü gibidir. Bu esmaya çalışanlar dehşetli bir heybetle donanırlar; kime öfkeyle baksalar, bakılanlar zelil ve perişan olurlar. Uzak ve yakın açık ve gizli olarak kim bu esmayı çalışana düşmanlık etmeye yeltense o saatte şiddetli bir sille yer. Esmanın ebcetsel sayı değeri:306/93636

 

FETTAH Her güç işin önünü açıp kolaylık ve fetih veren, gerçek ilim kapılarını yarattıklarının yararına açan, onlara her türlü ilim ve feyiz alma imkanı sağlayan Allah demektir. Bu esmayı maddi manevi tıkanıp çaresiz kalanlara, işlerinin önü açılmayıp hep sekteye uğrayanlara çok büyük yararı vardır.Adın ebcetsel sayı değeri:489/239121

 

HAFİD En yüce mertebeden en aşağı mertebeye indiren Allah demektir. Bu adın düşmanları perişan etmeye, onların hilelerine karşı korunmaya karşı büyk bir etkisi vardır. Bu esmaya devam edenlerin düşmanları zelil ve perişan edilirler.Esmanın ebcetsel sayı değeri:1481/2.193.361

 

RAFİU Dereceleri yükselten Allah demektir. Bu adı ananlar maddi manevi olarak yükseltilirler. Bu ad kolaylıkların ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Esmaya devam edenler fukaralıktan kurtulup halk içinde aziz olurlar. Bu isme devam edenler manevi yolculuklarında terakki ederler. Akranları arasında hatırı sayılır bir mertebeye getirilirler. Bu esmaya devam edenler zalimlerin şerlerine karşı korunurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:351/12320

 

RAHMAN Eşsiz bir merhamete sahip olan, merhamet tecellisinden her zerreyi sevinçlere gark eden demektir. Bu adı çokça okuyanlar eşsiz bir merhamete sahip olurlar. Heybetlerinden herkes çekinir.Ebcetsel sayı değeri:298/88804

 

MELİK Her şeyin kuşatanı sahibi idare edeni anlamına gelir. Akıllı, bilgili insanlara, özellikle yönetici, öğrenci olanlara bu ad oldukça yararlıdır. Bu adın tecellisine gark olanlar, her şeyi idare etme hassası kazanırlar. Herkese heybetli ve vakarlı gözükürler. Her türlü kazadan felaketten emin olurlar. Anlama ve kavrama güçleri günden güne artar. Ebcetsel sayı değeri:90/8100

 

KUDDÜS Bütün kirleri pasları temizleyen demektir. Cinlerin, şeytanın, nefs-i emmarenin vesvesesinden kurtulmak için bu esma oldukça etkilidir. Bu esmanın büyüleyici bir özelliği vardır. Kuddüs esmasının tecellisine mazhar olanlar mağaradan çıkan Ashab-ı Kehf gençleri gibi ilgi odağı olurlar. Her gören kendilerine büyülenir, adeta aşık olur. Ebcetsel sayı değeri:170/28900

 

MÜ'MİN Azabından inananları mahlukatı koruyan örten demektir. Kendini kötü söz söylemekekten alı koyamayanlara, inanç bozukluğu içinde kıvranıp vesveseye düşenlere bu adın büyük yararı vardır. Nefse ve mala zarar gelmesinden korkuluduğunda bu ad anılmalıdır. Devamlı okuyanlar düşmanlara karşı korunurlar. Ayrıca dilleri yalandan muhafaza edilir. İsteseler de kötülük yapmaya yönelemezler. Her türlü hastaya şifa niyetiyle okunduğunda yarar sağlar. Ebcetsel sayı değeri:130/16900

 

MÜHEYMİN Yoktan var ettiği mahlukatı gözetip koruyan demektir. Kalbin nurlanması için bu ad çok yararlıdır. Bu ad düşmanların sataşmasından, her türlü bela ve musibetin berterafında yarar sağlar. İlahi sırlar bu adın içinde gizlidir. Bu adı selim bir kalple okumaya devam edenlere olacak hadiseler rüya aleminde gösterilir. Yedi gün boyunca yatsı sonrasında samimi bir kalple beş bin defa bu adı ananlar neyi merak ediyorlarsa rüyalarında görebilirler. Yunus Aleyhisselamın balığın karnında bu esmayı zikrederek sahil-i selamete ulaştığı rivayet edilir. Ebcetsel sayı değeri:145/21025

 

CEBBAR İstediğini yapan, mutlak hüküm sahibi olan, azameti karşısında her mevcudun küçük ve zelil kaldığı Allah demektir. Bu esmayı çalışanlar çok korkunç derecede heybetli olurlar. Üzerlerinde öyle bir heybet oluşur ki cinler ve insanlar hatta vahşi hayvanlar bile bu heybetten titrer çekinirler. Özellikle cinni ve insi düşmanları zelil perişan etmek için bu ad birebirdir. Ebcetsel sayı değeri: 206/42436

 

HALIK Yaratıcılığının ve yarattıklarının sınırı olmayan bütün kaza ve kaderi yaratan Allah demektir. Bu esma araştırma geliştirme işiyle uğraşan bilim insanları için esin ve keşif kaynağıdır. Bilim adamları bu esmaya devam ederlerse pek çok projeler ortaya çıkarırlar. Sanat adamları için de bu esmanın çok büyük yararları vardır.Ebcetsel sayı değeri:731/534361

 

BARİ'U Her şeyi çok değişik biçimde yaratan Allah demektir. Bilim insanlarına ve sanatkarlara yararlı olan bir addır. Özellikle tıp doktoru olanların bu esmayı çalışmalarında çok büyük sırlar var. Esmanın ebcetsel sayı değeri:213/45369

 

GAFFAR Günahları gizleyip örterek bağışlayan affeden Allah demektir. Girdiği günahların neticesi olarak sıkıntıya felakete uğrayanlar bu adı anarlarsa kısa sürede çok büyük yarar sağlarlar. Sık sık sinirlenip parlayanlar bu esmaya devam derlerse bundan kurtulurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1281/1.640.961

 

VEHHAP Ayrım yapmaksızın her yaratılana karşılıksız ihsanlarda bulunup onları rızklandıran,sevindiren Allah demektir. Bu esma özellikle geçim sıkıntısı çekenlere yarar sağlar. Katı kalpli merhametsiz insanları yumuşak huylu yapmakta da bu esma oldukça etkilidir.Ebcetsel sayı değeri:14/196

 

EL HAKEM Hakla hüküm eden,hakkı yerine getiren demektir. CENABI HAKK tan bir dileği olan kimse,yada devamlı senelerce uzatılan haklı bir davasını sonuçlandırmak isteyen kimse3 gün riyazatle oruç tutarak sabaha karşı (4624) kere ya HAKEM isimi şerifini zikreder ve sonunda secdeye giderek hacetini hz. ALLAH(c.c.) tan isterse,cenabı mevla o kulunun isteğini kabul buyurur ve haklı olan davasını kazandırır.ebced değeri:68

 

EL ADLL Sınırsız sonsuz adalet sahibi dmektir. hakimler bu isimi hergün (104) kere okumaya devam ederlerse cenabı hakk onlara en doğru hükmü ilham eder. davacılar hakikati saklayamaz,yalancı şahit ya kekeler yada hiç konuşamaz. esma adedi:104

 

EL LATİF Lütuf ,kerem,inayeti hudutsuz olan,en ince işlerin bütün inceliklerini bilen,nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen ve en ince şeyleri yapan,bilinen ve bilinmeyen,görünen ve görünmeyen,yollardan ve yerlerden kullarına türlü türlü ihsanlar veren ve faydalar bahşeden zat demektir

 

ZÜLCELALİ-VEL-İKRAM Hem büyüklük sahibi hemde fazl ve kerem sahibi demektir. bu ismi devamlı zikreden kimseye cenabı hakk çok büyük muhabbet verir.kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir.cenabı hakk bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul buyurur.bütün işlerini kolaylaştırır.adedi 1100 ..MALİKÜL-MÜLK ZÜL-CELALİ-VEL -İKRAM isimi 25 harftir,güneş şerefinde yani koç burcuna girince 19 gün sonra25 haneli vefki,bazı çocuklar doğarken üzerinde sarılı olan ve tulum,duvak,nikap denilen ince deriyi parçalamadan tabaklayıp kuruttuktan sonra üzerine yazıp etrafınada sürei hadid-i ilave ederek üzerine 21 kerede hadid süresini ve 25 defa damülk süresini okuyup boynunda taşıyan kimseye kurşun isabet etmez, etsede teshir etmez.nikab denilen bu ince deri önceden hazırlanmış olmalısı ve çizgilerininde çizilmiş bulundurulması gerekir.ancak yazma ve okuma işleminin güneşin şerefine tesadüf ettirilmesi şarttır.

 

EŞ-ŞEKÜR Kendi hoşnutluğu maksat ve niyetiyle yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan ve mükafatlandıran,şükre layık olan zat demektir.esma ededi 526

 

ES SEMİ Gizli ve aşikare herşeyi hakkıyla işiten dmektir.bu esmayı vird edinen kimsenin Cenabı Hakk makul olan bütün dualarına cevab verir,kabul buyurur.ebced adedi 180 Hergün riyazatle beraber adedini misli ile artıtrmak sureti ile yani 1.gün(180) ikinci gün(360) 3.gün(540) olmak üzere kırk(40) gün ya SEMİ isim şerifini zikreden kimse40 gün zarfında alemi ervahın seslerini ve zikirlerini işitmeye başlar,ve birçok gizli şeyi vaktinden önce ve herkesten evvel işitip öğrenir.

 

MUİZZ İstediğini aziz kılan, istediğine mülk, saltanat, şeref ve şan veren Allah demektir. Yoksul olan ve gücsüz çaresiz düşen kimseler için bu ad kurtuluş vasıtasıdır. Bu durumda olanlar bu adı anarlarsa güçsüzlükleri güce döner. Ayrıca insanlar arasında vakarlı, heybetli görünüşleriyle herkesin sevgi ve saygısını kazanırlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:117/13689

 

ALİM İlminin, bilgisinin sınırı olmayan her şeyi bilen Allah demektir.Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere yarar sağlayan bir addır. Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. Bu esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır. Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir kavrama gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar. lim esmasına ilave olarak "Ya Allemel Guyup" kelimelerini de zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar. Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına göre keşif dairesine doğru kayabilir.Esmanın ebcetsel sayı değeri:150/22500

 

BASIT Bağış ve ihsanının bolluğundan her ihtiyaç sahibinin önünü açan Allah demektir. Bu esma tıkanan kapıları açmak için oldukça etkilidir. Özellikle maddi manevi tıkalı kapıların önünü açmak için oldukça önemli bir esmadır. Ruhsal yönden sıkılan, deprasyon geçiren, bunalıma düşen sebepli sebepsiz yere sürekli içi daralan insanlara bu esma çok yararlıdır. Esmanın ebcetsel sayı değeri:72/ 5184.

 

REZZAK Bütün mahlukatın maddi manevi rızklarını veren Allah demektir. Bu ad tabiat işlerinden sorumlu olan Mikail Aleyhisselamın ve avenesinin zikridir. Maddi ve manevi rızk için,bereket için bu esma ism-i azam sırrı taşır. Bu isma devam edenler ummadıkları yerden rızka kavuşurlar. Sevgi rızkı elde ederler. Kalp huzuru bulurlar. Ebcetsel sayı değeri:308/94864

 

KABIZ Daraltarak sıkan, yoksun bırakan Allah demektir. Bu esmanın tecellisi sıkıntıların çok geniş dairelerinde kendini gösterir. Evrende sıkılma sıkıntı adına ne varsa bu esmanın tecellisiyle açığa çıkar. Bu e sma Azrail Aleyhisselam ve avanesinin zikridir. Esmaya devam edenlere dokunalar felakete uğratılırlar. Hakkında dedi kodu edenlerin dilini bağlamada etkili bir esmadır. sayı değeri:903/815409

 

EL MÜZİLL Hor ve zelil eden ,süründüren,izzet ve şerefi alan,demektir.bu zikri vird edinen düşmanlarını hor ve zelil eder. onlara karşı daima üstün olur.ebced adedi 770

 

 

Bugün 4 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!

Hayır var

Free CSS Templates Bir zamanlar Afrika'daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan iitbaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin ister başkasının, ister iyi olsun ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi: -Bunda da bir hayır var! Bir gün kralla arkadaşı birlikte ava çıktılar. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor, krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Arkadaşı muhtemelen tüfeklerden birini doldururken bir yanlışlık yaptı ve kral ateş ederken tüfeği geriye doğru patladı ve kralın baş parmağı koptu. Durumu gören arkadaşı her zamanki her zamanki sözünü söyledi:

-Bunda da bir hayır var!


Devamını oku...

DİNİ HİKAYELER

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=